15 August 2021

Procedura pobierania próbek

Przypadek 1 - Kompost:

 

Pobierz po około 40g kompostu z pięciu różnych jego części i głębokości. Przy większej pryzmie weź więcej. Zmieszaj je wszystkie w torebce (zamykanym woreczku strunowym) Cała próbka nie może zajmować więcej niż połowę objętości worka. Pamiętaj zostawić w nim jak najwięcej powietrza. Dzięki temu zapobiegniesz powstaniu warunków beztlenowych w próbce.

Opisu próbki dokonujemy trwałym flamastrem na zewnętrznej stronie worka. Nie wkładamy żadnych kartek z opisem do wewnątrz! Papier może bardzo szybko zostać rozłożony, stać się pokarmem dla mikrobów i zmienić bilans organizmów w próbce.

 

Przypadek 2 - Gleba

 

A. Z konkretnej uprawy lub z jednego pola:

    1. Narysuj mapkę terenu, na którym pracujesz i ponumeruj typy obszarów. Np.( Ch1 / Zdr1 / Sł1 [chwasty1/zdrowe1/słabe1/itd.]) Stwórz do tego legendę

    2. Pobierz co najmniej trzy próbki z każdego z tych obszarów i umieść je w torebce strunowej. Opisz torebkę symbolem zgodnym z legendą. Ewentualnie dodaj notatkę o specyficznych właściwościach (np. "to jest dolinka", albo "w tym miejscu składowane było wapno")

    3.Kontynuuj, aż zbierzesz próbki z przynajmniej 40% obszarów danego typu. Np. jeżeli oznaczyłeś 10 obszarów z chwastami to wystarczy, że zbierzesz próbki z czterech z nich.

 

B. Zaorane pole

1. Zbierz 3-4 próbki z każdego z 10 obszarów na hektar wybierając je losowo i upewniając się że są równomiernie rozłożonego terenie pola. Unikaj pobierania próbek blisko granicy lub obszarów, które nie są reprezentatywne dla całości. Pamiętaj umieścić położenie miejsc próbkowania na mapie.

2. Włóż wszystkie te próbki do jednej torebki i dobrze wymieszaj zanim wyślesz do analizy.

3. Zaznacz na torebce:  "GOŁA GLEBA"

Da Ci to wgląd w ogólne warunki panujące na danym polu

4. Powtórz punkty 1-3 dla każdego pola.

 

C. Zróżnicowane warunki.

1. Przestudiuj uważnie teren i zaznacz na mapie charakterystyczne obszary na mapie.

2. Dla każdego obszaru przygotuj oddzielny woreczek i zbierz do niego po 5-6 próbek.

3. Opisz każdy woreczek zgodnie z legendą mapy

Zebrane próbki pozwolą określić warunki biologiczne panujące w każdym z tych obszarów.

 

Przypadek 3 - Pobieranie próbek płynnych:

 

Nalej badanego płynu do nietłukącego się naczynia zostawiając 2/3 miejsca na powietrze. Zakręć szczelnie i zabezpiecz nakrętkę taśmą klejącą. Włóż butelkę do woreczka strunowego. Upewnij się, że próbka jest prawidłowo opisana.

 

Uwaga! 

Wszystkie próbki należy wysyłać bezzwłocznie. Tak żeby dotarły do laboratorium następnego dnia.

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.